Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.2lobochnia.pl

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.2lobochnia.pl

Wstęp deklaracji

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.2lobochnia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://2lobochnia.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 14 611 94 20

E-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl

Adres korespondencyjny: ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa www.2lobochnia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część załączników jest w postaci skanów,
  3. brak struktury nagłówków w artykułach,
  4. filmy i zdjęcia w galeriach nie posiadają odpowiedniego opisu i transkrypcji.

Ułatwienia na stronie internetowej www.2lobochnia.pl

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • zmian czcionki na bardziej czytelną
  • możliwość wyświetlania w trybie czarno-białym
  • podkreślenia dla odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Polak

e-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl

Telefon: +48 14 611 94 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni przy ulicy Konfederatów Barskich 29  nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku jest jednak pozbawione stopni, dostępne z poziomu parkingu. Na tym poziomie budynku znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można wejść do szkoły w towarzystwie psa asystującego.