Edycja 2019/2020

Małopolska Chmura Edukacyjna    

Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line  z biologii i geografii.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów
z zakresu biologii i geografii przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania. Projekt jest kierowany do uczniów
II Liceum Ogólnokształcącego, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie  klas pierwszych i drugich.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line. Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię.

 

GRUPY

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

1 grupa zajęć on–line  biologia – 15 uczniów/uczennic,

1 grupa zajęć on–line  geografia  – 15 uczniów/uczennic.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

Beneficjent:  Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

 

REGULAMIN REKRUTACJI II LO 2019/2020

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2019

HARMONOGRAM LISTOPAD 2019

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2020

HARMONOGRAM LUTY 2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020