Edycja 2019/2020

Małopolska Chmura Edukacyjna    

Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line  z biologii i geografii.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów
z zakresu biologii i geografii przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania. Projekt jest kierowany do uczniów
II Liceum Ogólnokształcącego, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie  klas pierwszych i drugich.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line. Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię.

 

GRUPY

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

1 grupa zajęć on–line  biologia – 15 uczniów/uczennic,

1 grupa zajęć on–line  geografia  – 15 uczniów/uczennic.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

Beneficjent:  Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

 

REGULAMIN REKRUTACJI II LO 2019/2020

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2019

HARMONOGRAM LISTOPAD 2019

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2020

HARMONOGRAM LUTY 2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2020

HARMONOGRAM MAJ 2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020