II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni
Strona Główna O Nas Dokumentacja Wnioski z Raportu z Ewaluacji Problemowej w II LO w Bochni
Wnioski z Raportu z Ewaluacji Problemowej w II LO w Bochni PDF Drukuj Email
środa, 13 listopada 2013 23:12

                                                                 WYNIKI EWALUACJI:

                                                                                Obszar: Zarządzanie

                                                    Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach

Komentarz:

   Osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze liceum wynikają m. in. ze skutecznych działań, przedmiotowych i zadaniowych zespołów nauczycielskich. Skuteczność ta wynika z wysokich umiejętności uczących w zakresie pracy zespołowej, uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, jak również otwartości na współpracę, wzajemną pomoc oraz życzliwość panującą w gronie pedagogicznym. Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów.(...)

   Z przeprowadzonego badania wynika, że w liceum nauczyciele pracują zespołowo i systematycznie analizują efekty swojej pracy, wspólnie planują działania podejmowane w szkole, skutecznie rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Efektywna współpraca przyczynia się do osiągania sukcesów edukacyjnych szkoły, wdrażania innowacji pedagogicznych, wyjazdów na obozy naukowe, publikacji repetytoriów pomocnych uczniom w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego.

Przedstawione powyżej argumenty świadcząo bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

 

Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Komentarz:

  Prowadzony przez Dyrektora nadzór pedagogiczny, motywowanie nauczycieli do doskonalenia umiejętności zawodowych, monitorowanie realizacji podstawy programowej, organizowanie ewaluacji wewnętrznej i kontrola wdrażania wniosków z nadzoru wewnętrznego, przyczyniają się do rozwoju szkoły i efektywności nauczania (...)

   Z przeprowadzonego badania wynika, że uczący są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną, która prowadzona jest w formie planowych, systemowych i skutecznych działań. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy liceum, a także służą do wprowadzania prorozwojowychzmian w jego funkcjonowaniu. Efektem tych zmian są m. in. sukcesy dydaktyczne i wychowawcze szkoły.
Przedstawione powyżej argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania.

 

               Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Komentarz:

  W liceum podejmowane są planowe działania służce wzbogacaniu warunków lokalowych i wyposażenia. W działaniach tych szkoła wspomagana jest przez organ prowadzący, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Rozwiązywaniu problemów lokalowych służy też dobrze układającasię współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4 w Bochni, z którą liceum wspólnie użytkuje obiekt szkolny.

  Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Uważa tak Dyrektor i większość nauczycieli (20 z 27), pozostali wskazują na nieliczne braki. Również prawie wszyscy rodzice oceniają warunki lokalowe liceum jako odpowiednie lub wskazują występowanie nielicznych braków. Z informacji uzyskanych podczas obserwacji szkoły, jak również od nauczycieli, rodziców, a także przedstawicieli partnerów i samorządu wynika, że do mocnych stron liceum należy zaliczyć: dobrą, bezpieczną lokalizację obiektu, ogrodzenie terenu szkoły, dwie sale gimnastyczne i dwa boiska sportowe, duży zagospodarowany teren przyszkolny na zajęcia rekreacyjno-sportowe, estetykę obiektu, ilość i wielkość sal lekcyjnych pozwalającą na organizowanie zajęć w systemie jednozmianowym, jak również możliwość korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni.(...)
                                  

                                                     Wnioski z ewaluacji:

1. Nadzór pedagogiczny prowadzony przez Dyrektora przyczynia się do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu liceum, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

2. Kompetencje nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji pracy zespołowej, jak również posiadanie przez większość z nich kwalifikacji egzaminatorów OKE, skutkuje sukcesami szkoły w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

3. Atmosfera w gronie pedagogicznym sprzyja rozwojowi współpracy nauczycieli, jak również inspiruje uczących do doskonalenia swojego warsztatu pracy.

4. Sukcesywnie wzbogacane warunki lokalowe i wyposażenie szkoły pozwalają na realizację podstawy programowej i przyjętych w liceum programów nauczania.

 

                                                                Małopolski Kurator Oświaty
                                                             Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 

 

 
alt
Zdjęcia archiwalne