Informacje o projekcie

Małopolska Chmura Edukacyjna 

Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne partnerstwo   i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terytorium województwa małopolskiego.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie, czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:

  1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
  2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
  3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
  5. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
  6. Wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

 

Beneficjent: Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni