Regulamin Rekrutacji

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. W naszej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne. Jedna dla uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga dla uczniów po szkole podstawowej.
 2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.
 3. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieli zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Uczniowie będą rejestrowali  się w systemie rekrutacji elektronicznej poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

TERMINY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

TERMINY DLA GIMNAZJALISTÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ORŁA BIAŁEGO w BOCHNI

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r –przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r. (Zarządzenie Nr 2/18) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.
 4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 27 lutego 2018 r. (Zarządzenie Nr 22/18) w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
 • §1

Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych załatwia Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 1. Przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane
  i ewentualne zmiany w wyborze.
 2. Ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania   wolnych miejsc.
 3. Ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc.
 4. Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 • §2

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym.

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych.
  W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały w podaniu, tworząc tzw. listę preferencji.
 3. Kandydatów obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkół i oddziałów. Podanie to kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 • §3
 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydati składają podania o przyjęcie w terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.
 2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
  podanie wygenerowane przez System,
  b. życiorys,
  c. dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  d. orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,
  e. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

Terminy rekrutacji:

 1. od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.  – rejestracja w Systemie i złożenie dokumentów wymienionych w §3 ust. 2 w siedzibie Szkoły,
 2. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. do 9 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 5. 10 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • §4
 1. W roku szkolnym 2018/2019 II LO ogłasza nabór do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:
klasa humanistyczna j. polski, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie,
klasa sportowa geografia, biologia, j. angielski, wf
klasa matematyczna matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie
klasa biologiczna  biologia, j. angielski, chemia lub j. polski,
 1. Drugi język obcy w klasie do wyboru spośród funkcjonujących w szkole:
 • j. niemiecki
 • j. hiszpański
 1. O ostatecznym przydziale drugiego języka obcego w klasie decyduje dyrektor po zakończeniu rekrutacji.
 2. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do poszczególnych klas istnieje możliwość nie utworzenia danej klasy.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna respektuje orzeczenia kwalifikacyjne i orzeczenia z wnioskiem
  o zwolnienie                z egzaminu gimnazjalnego wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 4. Kandydaci posiadający orzeczenie kwalifikacyjne będą przyjmowani do tych oddziałów klas pierwszych, w których liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc.
 • §5
 1. O przyjęciu do II Liceum Ogólnokształcącego decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
 • wynik egzaminu gimnazjalnego
 • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum
  z następujących przedmiotów:
klasa humanistyczna j. polski, j.angielski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie
klasa sportowa j. polski, j.angielski, matematyka, geografia lub biologia
klasa matematyczna j. polski, j.angielski, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie
klasa biologiczna  j. polski, j.angielski, matematyka, biologia lub chemia
 • osiągnięcia uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. W rekrutacji do II LO obowiązuje następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów,
w tym:

 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
 • 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły  oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1,art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony
  w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

7.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.  2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktów,

7.2.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7.3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

8.Warunkiem przyjęcia do II LO jest co najmniej poprawna ocena z zachowania.

9.O przyjęciu kandydata decydować będzie kolejność na liście utworzonej według ilości uzyskanych punktów. W razie równej ilości punktów o przyjęciu decydować będzie ocena z zachowania oraz kolejne kryteria ex aequo.

 • §6
 1. Od 11 do 18 lipca 2018 r. kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty wymienione w  §3 ust.2 i uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 lipca 2018 r. godz. 12.00
 3. Do 21 sierpnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
 4. 22 sierpnia 2018 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisję rekrutacyjną list     przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 5. Podczas rekrutacji uzupełniającej kandydaci, którzy znaleźli się na liście osób, które mogą być przyjęte do klas określonych w §4 ust.1. mogą być przyjęci poza kolejnością do innych klas,
  w tym samym typie szkoły, w miarę wolnych miejsc, jeśli jednocześnie spełniają warunki wymagane do przyjęcia do tych klas.
 • §7
 1. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom danego kandydata prawo odwołania się do Dyrektora szkoły.
 2. Odwołanie należy złożyć na piśmie w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić osoby odwołujące się w terminie do 7 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązuje Statut II LO w Bochni i odrębne przepisy szczegółowe.