Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Powiat Bocheński podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Z przyznanego grantu zakupiono 34 laptopy i 1 tablet, które przekazano do 7 szkół ponadpodstawowych, z przeznaczeniem na wsparcie procesu zdalnego nauczania uczniów/uczennic : I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni, Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
Wysokość grantu zgodnie z zawartą umową wyniosła 99 971,60 zł. W ramach powyższego projektu nasza szkoła otrzymała 3 laptopy.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.