RODO

      II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego ul.Konfederatów Barskich 29 32-700 Bochnia tel./fax: +48 14 611 94 20 email: liceum2@poczta.onet.pl  

www.2lobochnia.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r) Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz . U. z 2018, poz.1000)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego z siedzibą w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e -mail: iod.2lo@onet.pl, tel.: (14) 611 -94-20.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań oświatowych.
  4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest:

-  Ustawa - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), -  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.2198).

  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
  3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe jej dotyczące przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  Administrator Danych Osobowych Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni  

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.