Rekrutacja

Ulotka - klasa policyjna
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i składają podania o przyjęcie w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
 2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
 • podanie wygenerowane przez System
 • dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
Regulamin Rekrutacji dla Ósmoklasistów 1     __________________________________________________________________________________ Regulamin Rekrutacji dla Ósmoklasistów 1 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ORŁA BIAŁEGO W BOCHNI na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych   Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r., poz.493 ze zm.)
 4. Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 • 1
 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i sposób dokumentowania pracy.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w szczególności:
 3. przyjmuje dokumenty, dokonuje ich analizy pod kątem poprawności i kompletności,
 4. sporządza listy kandydatów, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym.
 5. sporządza informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. Przewodniczący komisji może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców / obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 6. sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
 7. sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych /niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych / nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia,
 8. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 • 2
II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym.
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadpodstawowych. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały w podaniu, tworząc tzw. listę preferencji.
 3. Kandydatów obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkół i oddziałów. Podanie to kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 • 3
 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat iskładają podania o przyjęcie w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00.
 2. Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru dostarczają następujące dokumenty:
  • podanie wygenerowane przez System
  • dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
  Terminy rekrutacji:
 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15.00 – rejestracja w Systemie i złożenie podania wygenerowanego przez System w siedzibie Szkoły.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.
 4. Do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 7. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Dodatkowe informacje: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być dostarczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 4
  1. W roku szkolnym 2021/2022  II LO ogłasza nabór do klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
klasa humanistyczno-dziennikarska j. polski, historia, WOS
klasa językowa j. angielski, WOS, j. niemiecki lub j. hiszpański
klasa sportowa biologia, geografia,  j. angielski, + wf w zwiększonej liczbie godzin, gry zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna,  koszykówka
klasa matematyczna matematyka, geografia, j. angielski
klasa biologiczna biologia,  chemia, j. angielski
klasa społeczno- psychologiczna język polski, biologia, j. angielski + elementy psychologii i pedagogiki
klasa mundurowa geografia, WOS, język angielski + edukacja policyjna
 1. Uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do wyposażenia się na własny koszt w umundurowanie. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.
 1. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów.
 2. Umundurowanie nosi się w czasie:
 • "dnia mundurowego", którego terminy określa Dyrektor,
 • spotkań z funkcjonariuszami policji,
 • uroczystości szkolnych.
W pozostałe dni, strój kadeta musi nosić znamiona stroju eleganckiego, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
 1. Elementy umundurowania :
 • mundur ćwiczebny granatowy 2-częściowy,
 • buty taktyczne,
 • pas parciany,
 • furażerka,
  1. Drugim językiem obcym nauczanym w II LO jest język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski.
  2. Uczniowie zakwalifikowani do klasy językowej oraz mundurowej obowiązkowo dokonują wyboru drugiego języka obcego:
 • w klasie językowej - język niemiecki lub hiszpański
 • w klasie mundurowej - język niemiecki lub język rosyjski
O zakwalifikowaniu do danej grupy językowej decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. W pozostałych klasach decyzję o przydziale drugiego języka obcego podejmie dyrektor po zakończeniu rekrutacji.
 2. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do poszczególnych klas istnieje możliwość nieutworzenia danej klasy.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna respektuje orzeczenia kwalifikacyjne i orzeczenia z  wnioskiem o zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 4. Kandydaci posiadający orzeczenie kwalifikacyjne będą przyjmowani do tych oddziałów klas pierwszych, w których liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc.
 • 5
  1. O przyjęciu do II Liceum Ogólnokształcącego decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
 1. wynik egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyniki wyrażone w skali procentowej z:
 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
 • matematyki - mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
 
 1. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów według poniższej zasady:
 • celujący – 18 punktów;
 • bardzo dobry – 17 punktów;
 • dobrym – 14 punktów;
 • dostateczny             – 8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty
klasa humanistyczno-dziennikarska j. polski, matematyka, historia, WOS
klasa językowa j. polski, matematyka, j. angielski, WOS
klasa sportowa j. polski, matematyka, WF, geografia/biologia*
klasa matematyczna j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
klasa biologiczna  j. polski, matematyka, biologia, chemia
klasa społeczno- psychologiczna j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
klasa mundurowa j. polski, matematyka, j. angielski, geografia/WOS*,
* Pod uwagę zostanie wzięty przedmiot, z którego uczeń uzyskał wyższą ocenę.  
 1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 2. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt,
 1. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  Poniżej linki do wykazu konkursów:   Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach. Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 Ustawy o systemie oświaty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – 35 punktów,
 • bardzo dobrym – 30 punktów,
 • dobrym – 25 punktów,
 • dostatecznym – 15 punktów,
 • dopuszczającym – 10 punktów
 1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu
  • celującym – 30 punktów,
  • bardzo dobrym – 25 punktów,
  • dobrym – 20 punktów,
  • dostatecznym – 10 punktów,
  • dopuszczającym – 5 punktów.
 
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 2. O przyjęciu kandydata decydować będzie kolejność na liście utworzonej według liczby uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 3. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 4. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 5. kandydaci z większym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu ósmoklasisty,
 6. kandydaci z wyższą oceną z przedmiotów kierunkowych do danej klasy,
 7. kandydaci z wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 • 6
Terminy rekrutacji uzupełniającej
 1. Od 3 do 5 sierpnia 2021 r. kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty wymienione w  §3 ust.2 i uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym.
 2. 16 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Od 17 do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
 4. 23 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 5. Podczas rekrutacji uzupełniającej kandydaci, którzy znaleźli się na liście osób, które mogą być przyjęte do klas określonych w §4 ust.1. mogą być przyjęci poza kolejnością do innych klas, w tym samym typie szkoły, w miarę wolnych miejsc, jeśli jednocześnie spełniają warunki wymagane do przyjęcia do tych klas.
 • 7
 1. Rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo wystąpienia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest sporządzić uzasadnienie w terminie do 3 dni.
 3. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom danego kandydata prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły.
 4. Odwołanie należy złożyć na piśmie w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego Orła Białego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 5. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić osoby odwołujące się w terminie do 3 dni.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązuje Statut II LO w Bochni i odrębne przepisy szczegółowe.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.